www.gryfit.com :: Aktualności :: Wydarzenia :: Zapytanie ofertowe - PO IG 8.2 - „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość”
AKTUALNOŚCI
 
PANEL KLIENTA
 
 
 
NEWSLETTER
 
PROGRAMY DO POBRANIA
AKTUALNOŚCI Gryfit Wydarzenia Gryfit Zapytanie ofertowe - PO IG 8.2 - „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość”

Wydarzenie: 3 z 27
1 | 2 | 3 |4 | 5 |


Zapytanie ofertowe - PO IG 8.2 - „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość”

2011-10-03

W związku z realizacją projektu "Integracja systemów spółki CIAT i dystrybutorów wyrobów w celu elektronicznej wymiany danych i informacji poprzez platformę GRYFITnet" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, na podstawie umowy z PARP o dofinansowanie projektu o numerze: UDA-POIG.08.02.00-32-021/10-00 Zarząd CIAT Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.12.2011 roku, do godziny 16.00 w niżej wskazany sposób:

  • Osobiście w siedzibie CIAT Sp. z o.o.
  • Drogą mailową na adres: info@gryfit.com z podaniem w temacie: „Oferta - Działanie 8.2”
  • Pocztą, kurierem na adres:

CIAT Sp. z o.o.
Łozienica, ul. Prosta 2A
72-100 Goleniów

W celu uzyskania szczegółowej specyfikacji wymagań przedmiotu oferty prosimy o kontakt drogą mailową: info@gryfit.com lub telefonicznie pod numer 605 19 50 47. Zamawiający wymaga zawarcia umowy o nieujawnianiu informacji w związku z bardzo szczegółowym opisem projektu, która stanowi informację poufną Zamawiającego.

Za termin złożenia oferty uznaje się termin otrzymania dokumentacji ofertowej przez Zamawiającego.

Zamawiający określił następujące kryteria oceny:

  1. Doświadczenie oferenta w realizacji analogicznych projektów: 30 punktów.
  2. Cena oferty: 70 punktów.

Ocenie podlegać będą oferty, które zawierać będą oświadczenia oferenta o 100% zgodności przedmiotu oferty ze specyfikacją wymagań. Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowej weryfikacji zgodności przedmiotu oferty ze specyfikacją wymagań zapytania ofertowego.

 

innowacyjna gospodarka gryfit unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego

wersja do drukupoleć stronęwstecz